...

Политика за връщане на стоки и рекламация

При получаването на стоката, клиентът е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

 

В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол. Клиентът изпраща снимки на заснетите дефекти на стоката, заснета транспортната опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид на следният имейл адрес: office.eterina@gmail.com

 

В случай, че клиентът не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

 

В случай на обстоятелствата, посочени по-горе, както и погиване или загуба на стоката, Етерина България ЕООД не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

 

В случай, че клиентът е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която Етерина България ЕООД няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към Етерина България ЕООД, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на клиента съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. Клиентът отправя претенции към избрания от него превозвач.

 

Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б.

 

Клиентът информира писмено Етерина България ЕООД за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а Етерина България ЕООД изпраща на клиента незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

 

Клиентът връща стоката на Етерина България ЕООД в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на Етерина България ЕООД е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес: гр. София, ул. Охрид 73.

 

Етерина България ЕООД възстановява заплатената сума от клиента за закупения продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на клиента да се откаже от договор за продажба, като използва същото платежно средство, използвано от клиента. При неспазване на срока за връщане на стоката от клиента, Етерина България ЕООД задържа възстановяването на заплатената сума, докато не получи обратно стоката от потребителя.

 

На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Етерина България ЕОД възстановява на клиента намалена стойност на закупената стока. Етерина България ЕООД отбива от заплатената сума 25% и възстановява на клиента остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; Етерина България ЕООД отбива от заплатената сума 25% и възстановява на клиента остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките/. Етерина България ЕООД отбива от заплатената сума 50% и възстановява на клиента остатъчната стойност, когато съдържанието на стоката е изразходвано в количество над 20% от предоставеното на клиента.

 

Етерина България ЕОД не възстановява разходи за доставка.

 

Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на Етерина България ЕООД. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

 

Етерина България ЕООД не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, забележките по стоката се описват.

 

В случай, че клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно.

 

Етерина България ЕООД изпълнява рекламацията, ако клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид.

 

Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място на адрес: гр. София ж.к. Гео Милев, ул. "Охрид" 73 на e-mail: office.eterina@gmail.com или на тел.: +359882725560.

 

 

При рекламация клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи

 

Етерина България ЕООД не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

https://www.livechatalternative.com/